Search here:

Archive

  Client:  Save the Children   Resum: KSNET ha col·laborat en la realització de l’informe “El futuro donde queremos crecer” de Save the Children, aportant una anàlisi dels factors que defineixen la situació actual de la infancia a Espanya, descrivint la situació en els últims anys i les principals tendències pels anys 2022 i 2030. A més, s’han identificat els canvis substantius que serien necessaris en termes de protecció social, salut, educació i conciliació per revertir la situació actual.   Data: 2019   Llegir l'informe...

  Client: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Generalitat de Catalunya   Resum: Des de KSNET, s’ha realitzat una explotació de l’Enquesta de Condicions de Vida del 2017 per tal de perfilar la monoparentalitat a Catalunya.   Data: 2018...

Client: Save the Children   Resum: El present estudi té com a objectiu analitzar el sistema de beques a Espanya, de tal manera que es puguin extreure propostes de reforma encaminades a millorar la seva eficiència i equitat. Concretament, s’analitza el marc legal que regula el sistema de beques; la despesa destinada a beques a Espanya i en comparació amb el realitzat a la resta de països del nostre entorn; i la progressivitat del sistema de beques actual, amb la finalitat de...

Client: D'Aleph   Resum: KSNET, juntament amb D’Aleph, ha desenvolupat una metodologia pel càlcul del salari de referència de Barcelona basat en l’adaptació de la metodologia utilitzada per a l’Àrea Metropolitana de Londres (Greater London) i la desenvolupada per investigadors del Massachussetts Institute of Technology (MIT). Aquest càlcul consisteix en elaborar un pressupost de necessitats bàsiques - quantificar-lo monetàriament - per diferents tipus de famílies que els permeti gaudir d’una vida digna.   Data: 2017   Llegir informe...

Client: Save the children   Resum: L'objectiu d'aquest informe és quantificar el cost de la criança. Per tal de fer-ho, hem calculat el cost mínim que nens i nenes de diferents edats necessiten per viure dignament.   Data: 2018   Llegir l'informe...

Client: Fundació Pi i Sunyer   Resum: Aquest informe estudia els antecedents teòrics pel que fa als mètodes financers locals mitjançant la comparació de diferents grans ciutats de tot el món. L'informe també analitza el sistema de finançament local a Barcelona i el compara amb el de la resta de ciutats de l'estudi. Finalment, s'exposen algunes propostes per millorar el sistema de finançament a Barcelona.   Data: 2017...

Client: Àrea Metropolitana de Barcelona   Resum: L'objectiu d'aquest informe és estudiar les necessitats d'ingressos en tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i la seva capacitat per donar-los resposta. A més, l'informe analitza diferents formes financeres locals que podrien ser utilitzades per evitar situacions de desigualtat entre els ciutadans en funció del seu municipi de residència.   Data: 2018   Llegir l'informe...

Client: Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya)   Resum: KSNET ha realitzat el treball de recollida i explotació de dades de despesa pública local en cultura a tota Catalunya. La primera part de l’informe consisteix en la recollida de les dades de despesa en cultura mitjançant cridades telefòniques i qüestionaris a tots els ens locals: ajuntaments, diputacions, consells comarcals, conselleries i fundacions. La segona part consisteix en la depuració i explotació de les dades...

Client: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Resum: L’objectiu d’aquest informe és desenvolupar un marc teòric sobre sistemes de tarifació social i realitzar una diagnosi del sistema de tarifació social existent a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. A la primera part de l’informe es realitza el marc de referència en el qual es defineixen els conceptes més importants i es revisa la literatura sobre preus públics. A la segona part s’analitzen els diferents serveis de l’ajuntament que funcionen amb preus públics, analitzant el perfil...

Client: Ajuntament de Cardedeu   Resum: L’objectiu d’aquest informe és realitzar una proposta a l’ajuntament per millorar la progressivitat dels seus impostos i avançar cap a una fiscalitat més justa i distributiva. Al primer apartat es descriu el marc teòric dels tributs, la seva progressivitat en el finançament i quines eines fiscals hi ha disponibles per complir el seu objectiu. Al segon apartat es realitza una anàlisi de la pressió fiscal i la progressivitat dels impostos a Cardedeu i al tercer apartat s’analitza el...