Search here:
 

Avaluació de polítiques i experimentació social

L’eficiència en la utilització dels recursos és actualment una de les principals preocupacions del sector públic, les empreses i la ciutadania. En aquest context, l’avaluació de polítiques i projectes és una eina essencial, ja que permet determinar quin tipus de programes són els més efectius i eficients, així com rendre comptes sobre la utilització dels recursos.

A KSNET utilitzem diferents mètodes per avaluar l’efectivitat de polítiques i els canvis de funcionament de les empreses. Primer, oferim serveis d’avaluació abans de la seva implementació, permetent veure el seu impacte a un cost reduït. En aquest cas, som experts en el disseny i la implementació d’experiments socials ja sigui mitjançant la seva aplicació a un grup adequadament seleccionat de persones o entitats (field experiments) o mitjançant l’anàlisi dels possibles efectes en un laboratori (lab experiments). Un altre mètode per a identificar la millor alternativa d’una nova política o el desenvolupament d’un nou projecte és mitjançant una anàlisi cost-benefici i cost-efectivitat. En aquest cas, és important identificar la millor alternativa en termes relatius a partir de la relació entre els recursos invertits i els resultats que s’espera obtenir.

També som capaços d’avaluar polítiques, programes o reformes una vegada implementades i quantificar el seu impacte. Per a això, utilitzem les anàlisis cost-benefici i cost-efectivitat anteriorment esmentats o mètodes quasi-experimentals. Les tècniques quasi-experimentals utilitzades inclouen, entre d’altres, mètodes de dobles diferències (differences-in-differences), aparellament (matching) i regressió discontínua (regression discontinuity).

En concret, oferim els següents serveis relacionats amb l’avaluació de polítiques i programes:

  • Disseny i implementació d’experiments en activitats culturals
  • Experiments en polítiques d’educació
  • Análsis cost-benefici i cost-efectivitat
  • Metodologies no experimentals
  • Avaluació de polítiques de mercat laboral
  • Avaluacions d’impacte en el sector de les TIC